BetterLiveBlog

โอเอ็นพี ดีอย่างไร?

                                         Optimized Nutrition Process (ONP) กระบวนการผลิตนมโดยใช้เทคโนโลยีจากญี่ปุ่น ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของฮอกไกโดมิลค์เพื่อให้ได้นมสดคุณภาพดีเทียบเท่านมจากเกาะฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่น High Nutrition คงคุณค่าของสารอาหารไว้สูงครบถ้วน –   [...]

May 29th, 2017|Better Live Blog, ニュース News|

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนมพาสเจอร์ไรส์

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนม พาสเจอร์ไรส์ พาสเจอร์ไรซ์ คือกระบวนการทำลายเชื้อแบคทีเรียบางชนิด โดยผู้คิดค้นวิธีการนี้คือ หลุยส์ ปาสเตอร์ นักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศส เขาสังเกตว่าไวน์ผลไม้ก่อนที่จะจำหน่ายบางส่วนนั้นมีรสชาติเปรี้ยว เนื่องจากกิจกรรมของจุลินทรีย์บางชนิด เขาจึงนำไวน์ดังกล่าวไปผ่านความร้อน 50 - 55 องศาเซลเซียส พบว่าไวน์กลับมามีรสชาติไม่เปรี้ยว เขาจึงสันนิษฐานว่า รสเปรี้ยวที่เกิดขึ้นนั้นเป็นสาเหตุมาจากอุปกรณ์ ที่ใช้หมักไวน์มีการปนเปื้อนจุลินทรีย์ หลักการนี้จึงนำมาใช้ในขั้นตอนการผลิตนมในปัจจุบัน เรียกว่า "กระบวนการพลาสเจอร์ไรเซชันในที่สุด" ปัจจุบันการพาสเจอร์ไรเซซัน (pasteurization)ใช้เวลาและอุณหภูมิแตกต่างกัน เช่น อุณหภูมิ 62.8 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 [...]

September 30th, 2016|Better Live Blog, ニュース News|